Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Samorządowe Przedszkole Publiczne

ul. Cicha 12B, 42-311 Żarki Letnisko

 

Dyrektor

 1. organizuje pracę placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

 3. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,

 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

 6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

 7. może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach określonych w dalszej części statutu przedszkola,

 8. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,

 9. zastępowany jest w przypadku swojej nieobecności przez społecznego zastępcę dyrektora,

 10. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

 11. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego),

 12. jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

 13. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,

 14. stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności, dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,

 15. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z:

 • rodzicami uczniów,

 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

 • placówkami doskonalenia nauczycieli,

 • innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

 1. wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu, pracę kilku zespołów może koordynować ta sama osoba.

Informacje

Liczba wyświetleń: 313
Utworzono dnia: 04.07.2017

Historia publikacji

 • 04.07.2017 08:13, Administrator
  Edycja strony: Dyrektor
 • 04.07.2017 08:12, Administrator
  Edycja strony: Dyrektor
 • 04.07.2017 08:12, Administrator
  Dodanie strony: Dyrektor