Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Samorządowe Przedszkole Publiczne

ul. Cicha 12B, 42-311 Żarki Letnisko

 

Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

Nauczyciele tworzą zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej po wyznaczeniu przez dyrektora.

Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów tworzących zespół należy:

 • ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,
 • określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, a w przypadku dziecka posiadającego opinię lub orzeczenia, uwzględniając zawarte w nich zalecenia,
 • założenie i prowadzenie karty indywidualnych potrzeb dziecka,
 • opracowanie planu działań wspierających dla dziecka,
 • dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku,
 • przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 • przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,
 • zatwierdzanie planów pracy placówki,
 • podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
 • odejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,
 • ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 • organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,
 • propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
 • w drodze uchwały programy wychowania przedszkolnego,
 • powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
 • powierzenia stanowiska społecznego zastępcy dyrektora,
 • przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
 • pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy,
 • może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

Informacje

Liczba wyświetleń: 243
Utworzono dnia: 04.07.2017

Historia publikacji

 • 04.07.2017 08:16, Administrator
  Edycja strony: Rada Pedagogiczna
 • 04.07.2017 08:15, Administrator
  Dodanie strony: Rada Pedagogiczna