Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Samorządowe Przedszkole Publiczne

ul. Cicha 12B, 42-311 Żarki Letnisko

 

Rada Rodziców

Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje:

  • program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mówi art. 34 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty,
  • projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

Informacje

Liczba wyświetleń: 227
Utworzono dnia: 04.07.2017

Historia publikacji

  • 04.07.2017 08:17, Administrator
    Dodanie strony: Rada Rodziców